top of page

Finansieringsinformation

Du vet väl om att du får bidrag när du väljer att energioptimera din fastighet med solel eller laddbox?

Konsument - Privatperson

Hur går det till?

Skattereduktion för installation av grön teknik är utformad som ett system med en s.k. fakturamodell med preliminär och slutlig skattereduktion. Fakturamodellen innebär att köparen får sin skattereduktion för installation av grön teknik direkt i samband med betalningen för det utförda arbetet. För att fakturamodellen ska kunna tillämpas krävs att utföraren är godkänd för F-skatt. Utföraren fakturerar köparen som vanligt och köparen betalar endast en viss del av den totala arbets- och materialkostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen får vara högst 20 procent av de debiterade kostnaderna för installation av solceller och 50 procent av de debiterade kostnaderna för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av en laddningspunkt för elfordon.

Vad innebär det här för mig som kund?

För att förenkla processen för dig som kund så baseras våra offerter alltid med samtliga bidrag inräknade.Kort sagt så får du ett lägre pris utan att själv behöva krångla med olika myndigheter.

Vad ligger skattereduktionen på?

  • Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

  • 20% för installation av solceller

  • 50 % av arbets- och materialkostnaden vid installation av en laddplats & energilagring

Vi har hämtat all information kring bidragen direkt via skatteverket.

www.skatteverket.se

Image by Daniel Peters

Bostadsrättsföreningar

Hur går det till?

Om föreningen redan har godkända underlag för skattereduktion så kan vi givetvis räkna med detta direkt i vår offert till er.


Saknar föreningen underlag så behöver ansökan göras av behörig firmatecknare för bostadsrättsföreningen till de olika mydigheterna. Vi på PowerUp Solution kan stötta er med information genom hela processen & även komma med tips och ideér som är relevant för er ansökan.

Kontakt

Solceller

Investeringsstödet för solceller går inte längre att söka men bostadsrättsföreningar kan få skattereduktion för den överskottsel som föreningen matar ut på det allmänna elnätet.

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan man få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Kontakt

Laddstationer

Både bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva kan söka stödet.

Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar för laddpunkter som ska användas av de boende. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. En förhandsansökan görs innan åtgärden påbörjas, men det går också att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att installationen slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnad.

För att stödet ska kunna beviljas behöver laddpunkten vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Ansökan görs via Naturvårdverkets e-tjänst. Läs mer på Naturvårdsverkets sida om stödet till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Kontakt

Bidrag för energieffektivisering

Det nya stödet för energieffektivisering riktar sig bland annat till bostadsrättsföreningar och handläggs av länsstyrelsen.

Stödet ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. Stöd ges inte till en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.

Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert. Högst 50 procent av det preliminära stödet kan betalas ut i samband med beslut om stöd som en förskottsutbetalning.

Ansökan om bidrag måste skickas in till länsstyrelsen innan energieffektiviseringsåtgärderna påbörjas. Åtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter och vägledningar för stödet. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Kontakt

Företag

Bidrag för Företag

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.


Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan.

Om det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro, kan ansökan i vissa undantagsfall istället bedömas utifrån kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). Enligt denna förordning får åtgärden inte ha påbörjats före ansökan. En åtgärd som påbörjats före ansökan och där sökandes sammanlagda de-minimis-stöd överstiger motsvarande 200 000 euro kan alltså inte beviljas stöd.

Klicka här för att gå upp

bottom of page